4rocznica powstania ropcio w radio

42 rocznica powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) w radio to ważne wydarzenie w historii Polski. Ruch ten, powołany na przełomie 1975 i 1976 roku, miał na celu obronę praw człowieka i obywatela w ówczesnym systemie komunistycznym. Związany z tradycją II RP, Armii Krajowej i Kościołem katolickim, ROPCiO stanowił jawną formę działania konspiracyjnej organizacji Nurt Niepodległości.

Spis treści

Powołanie ROPCiO

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela został powołany przez grupę działaczy niepodległościowych, którzy nie identyfikowali się z Komitetem Obrony Robotników (KOR), działającym od 1976 roku. Dla większości członków KOR celem było demokratyzowanie Polski, podczas gdy dla ROPCiO celem było obalenie systemu komunistycznego i stworzenie niepodległej i demokratycznej Trzeciej Rzeczypospolitej.

ROPCiO nie posiadał struktury statutowej ani władz. Był otwarty dla wszystkich, a jedynym elementem organizacyjnym byli rzecznicy, na których wybrano Leszka Moczulskiego i Andrzeja Czumę. Ruch ten działał jako społeczne działanie obywatelskie, które angażowało się w różne formy protestu, takie jak manifestacje, uroczystości patriotyczne, msze, a także głodówki protestacyjne, akcje ulotkowe i oświadczenia.

Działalność ROPCiO

ROPCiO działał przede wszystkim poprzez kampanię na rzecz ratyfikacji Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, które zostały ratyfikowane przez Radę Państwa PRL w marcu 1977 roku. Ruch ten domagał się wprowadzenia zmian w polskim ustawodawstwie, aby dostosować je do przyjętych paktów i gwarantować podstawowe prawa obywatelskie.

ROPCiO angażował się również w działalność samokształceniową, organizując kluby dyskusyjne w różnych miastach. Wydawano niezależne czasopismo opinia, które publikowało informacje o działaniach Ruchu oraz inne pisma, takie jak bratniak, gospodarz, ruch związkowy, wolne słowo i uczeń polski.

Jednak Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela nie był pozbawiony trudności. Członkowie ROPCiO byli często represjonowani przez władze komunistyczne, zwalniani z pracy, zatrzymywani przez milicję i poddawani sankcjom prokuratorskim. Wszystko to miało na celu osłabienie i wyeliminowanie działalności Ruchu, jednak władze nie zdecydowały się na masowe represje i likwidację ROPCiO.

42 rocznica powstania ropcio w radio - Co oznacza skrót Robcio

Rozłam i upadek ROPCiO

W 1978 roku Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela doświadczył rozłamu między rzecznikami. Leszkowi Moczulskiemu zarzucano autorytarny styl pracy, podejmowanie decyzji bez konsultacji i podawanie nieprawdziwych informacji do wiadomości publicznej. Andrzej Czuma i jego zwolennicy oskarżali Moczulskiego o brak działania i blokowanie inicjatyw.

III Spotkanie Ogólnopolskie ROPCiO, które odbyło się w kwietniu 1978 roku, miało rozstrzygnąć spor między rzecznikami. Jednak zamiast rozwiązać konflikt, spotkanie pokazało, że współpraca między Czumą a Moczulskim jest niemożliwa. Zdecydowano więc o zniesieniu instytucji rzeczników, ale nie utworzono żadnej innej, która mogłaby przejąć ich obowiązki.

W rezultacie powstały dwa wzajemnie nieuznające się Ruchy Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działające równolegle. Rozłam w ROPCiO doprowadził do ograniczenia jego aktywności i zmniejszenia oddziaływania na społeczeństwo. Wzrost znaczenia solidarności po wydarzeniach sierpnia 1980 roku spowodował marginalizację ROPCiO, a jego działalność zanikła ostatecznie po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku.

Podsumowanie

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) odegrał ważną rolę w walce o prawa człowieka i obywatela w czasach komunistycznego reżimu w Polsce. Mimo trudności i represji, ROPCiO nie tylko domagał się respektowania praw człowieka, ale również angażował się w działania społeczne i kulturalne oraz promował ideę demokratycznej Polski. Choć Ruch ten został zepchnięty na margines przez solidarność i wprowadzenie stanu wojennego, jego znaczenie dla historii Polski i walki o wolność nie może być bagatelizowane.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do 4rocznica powstania ropcio w radio, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up