Rola polskiego radia w czasie wojny - akcja burza

W czasie II wojny światowej, sukcesy Armii Czerwonej na froncie wschodnim w 1943 roku i zbliżanie się do granic II RP, wywoływały niepokój władz Polskiego Państwa Podziemnego dotyczący zachowania się Sowietów po wkroczeniu na tereny należące przed wojną do państwa polskiego. W tym kontekście powstała akcja Burza, której celem było zbrojne powstanie lub wzmożona dywersja przeciwko okupantowi niemieckiemu. Akcja Burza była próbą współpracy polsko-sowieckiej w walce z Niemcami, ale miała także wymiar polityczny, dążąc do uznania polskich praw do ziem II Rzeczypospolitej przez Sowietów.

Spis treści

Przyczyny akcji Burza

Przed rozpoczęciem akcji Burza, doszło do zasadniczych zmian we władzach podziemnych i emigracyjnych, wywołanych aresztowaniem dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego grota oraz śmiercią Naczelnego Wodza i premiera gen. Władysława Sikorskiego. Następca gen. Roweckiego, gen. Tadeusz Komorowski bór, 20 listopada 1943 roku wydał rozkaz o rozpoczęciu akcji Burza na terenie kraju. Celem akcji było wyzwolenie ziem polskich spod okupacji niemieckiej i skłonienie Sowietów do uznania polskich praw do tych ziem.

Przebieg akcji Burza

Akcja Burza rozpoczęła się 15 stycznia 1944 roku na Wołyniu walkami 2Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Niemcami. Jednak już podczas tych działań widoczne było negatywne stanowisko Sowietów, którzy rozbrajali jednostki polskie. Mimo to mobilizowano kolejne oddziały, z których największe wyzwalały wraz z Armią Czerwoną Wilno. Pomimo pozytywnych efektów wspólnej batalii, kilka dni później NKWD rozbroiło i internowało polskie oddziały. Mimo to AK decydowała się na kontynuację wspólnej walki z Sowietami oraz na samodzielne akcje, w których zajęła kilka ważniejszych miast.

Łącznie akcja Burza objęła tereny praktycznie całej II Rzeczypospolitej. Jednak Sowieci, chociaż chętnie przyjmowali pomoc AK w walce z Niemcami, po ich pomyślnym zakończeniu aresztowali, rozbroili, a często nawet rozstrzelali mniejsze oddziały polskie. Aresztowanych żołnierzy przymusowo wcielano do armii Berlinga lub wywożono do obozów w głąb Rosji. Reperkusje akcji odczuła także ludność cywilna, zwłaszcza na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej, gdzie miały miejsce liczne pacyfikacje polskich wsi i miasteczek, deportacje Polaków w głąb Rosji oraz grabież polskich dóbr kultury.

Skutki i ocena akcji Burza

Akcja Burza nie przyniosła pozytywnych efektów zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym. Polskie władze na emigracji informowały państwa zachodnie o sowieckich akcjach przeciwko Polakom, ale praktycznie nie reagowały. Stalin umniejszał rolę AK, podkreślając kluczową rolę polskich komunistów. W rezultacie, akcja Burza nie przyczyniła się do uznania polskich praw do ziem II Rzeczypospolitej przez Sowietów.

akcja burza polskie radio - Po co byla akcja burza

Podsumowując, akcja Burza była próbą współpracy polsko-sowieckiej w walce z Niemcami, ale nie przyniosła pozytywnych rezultatów. Sowieci nie uznali polskich praw do ziem II Rzeczypospolitej, a AK poniosła duże straty zarówno w ludziach, jak i w mieniu. Pomimo tego, akcja Burza jest ważnym wydarzeniem w historii Polski, które świadczy o determinacji i poświęceniu polskiego podziemia niepodległościowego w walce o wolność kraju.

Jeśli chcesz poznać inne artykuły podobne do Rola polskiego radia w czasie wojny - akcja burza, możesz odwiedzić kategorię Radio.

Go up